Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancji

 

 • Producent gwarantuje wysoką jakość oraz sprawne działanie sprzętu, na który została wydana gwarancja.
 • Ewentualne wady produktu powstałe w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie. Czas, w którym uszkodzone produkty pozostają w naprawie, nie jest wliczany w okres gwarancyjny.
 • Za urządzenia obciążone wadą fizyczną uznaje się te, które nie spełniają funkcji określonych w instrukcji obsługi, z powodu ich niesprawności, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych właściwości urządzenia.
 • Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są na podstawie warunków przez niego określonych. Okres gwarancji na pobrane towary zaczyna się w momencie wydania towaru klientowi. Producent udziela gwarancji, na wszystkie swoje produkty, na okres 12, 24 miesięcy bądź też dożywotnio. Za dodatkową opłatą, istnieje możliwość przedłużenia podstawowego okresu gwarancyjnego, do 36 miesięcy.
 • W ramach gwarancji, uprawnionemu przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.
 • Uprawniony z gwarancji, dla urządzeń naprawianych w serwisie, zobowiązany jest dostarczyć towar do Serwisu firmy QUANTUM Sp. z o.o. osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) wyznaczonego przez QUANTUM Sp. z o.o..

Warunki przyjęcia towaru do serwisu:

 • Kompletność urządzenia w oryginalnym opakowaniu, tj. z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji, w jakiej zostały zakupione przez nabywcę. Sprzęt przysłany do Serwisu QUANTUM Sp. z o.o. nie spełniający warunku kompletności elementów zostaje przyjęty, jako OEM. Czas serwisowania takiego sprzętu może wynieść 21 dni roboczych bez poinformowania o tym fakcie klienta. Serwis nie jest zobowiązany w takim przypadku do zwrotu sprzętu w wersji pełnej.
 • Do przesyłki należy dołączyć: kopię dokumentu zakupu oraz prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (tj. zawierającej datę wydania towaru). W przypadku, gdy towar nie ma karty gwarancyjnej musi posiadać naklejki gwarancyjne.
 • Do reklamowanego produktu należy dołączyć szczegółowy opis uszkodzenia i wypełniony druk reklamacyjny.
 • W przypadku dostarczenia towaru do serwisu za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) – prosi się o załączenie do każdej paczki specyfikacji zawierającej: nazwę towaru, nr seryjny towaru w przypadku, gdy oznaczony jest on, co do tożsamości, opis załączonego wyposażenia, ilość towarów zawartych w paczce.
 • Usunięcie nalepek, taśm i oznakowań naniesionych na towar przez Nabywcę.
 • W przypadku osobistego dostarczenia towaru do serwisu, potwierdzeniem jego przyjęcia, jest wydanie firmowego rewersu serwisowego.

Serwis zastrzega, że:

 • nie wydaje duplikatu ww. rewersu;
 • nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty rewersu;
 • ma prawo wyboru sposobu rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do Serwisu QUANTUM Sp. z o.o., jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci firmowej przez pracownika QUANTUM Sp. z o.o..

Towar może zostać wycofany z Serwisu i odesłany do Nabywcy na jego koszt, jeżeli:

 • Nabywca nie dotrzyma warunków wymienionych w punkcie 7;
 • Stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach;
 • Wycofanie towaru lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie dwóch dni roboczych, licząc od daty złożenia przez pracownika QUANTUM Sp. z o.o. podpisu na liście przewozowym;
 • W tym samym terminie dwóch dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia, co do stanu odesłanego mu przez Serwis towaru;
 • Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu na liście przewozowym przez Nabywcę);
 • Brak zgłoszenia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 10.3 i 10.4. oznacza akceptację stanu przesyłki i utratę uprawnień z punktu 10.3 – 10.4.

Terminy serwisowe:

 • Serwis zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym, w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia towaru.
 • W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. konieczności sprowadzenia podzespołów z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu do 42 dni roboczych.
 • Terminy określone w pkt. 11.1 i 11.2 nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia na podstawie odpowiednich dokumentów:
  • opóźnienia Kontrahenta w zapłacie należności za reklamowany towar, wynoszącego więcej niż 7 dni.
 • W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Kontrahenta długu w pełnej wysokości:
  • bieg terminów do usunięcia wad i uszkodzeń towaru, określonych w pkt. 11.1 i 11.2, ulega zawieszeniu i nie jest wiążący dla Serwisu;
  • Kontrahent wyraża ze swej strony zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego do serwisu towaru.
 • Towar powinien być odebrany przez Nabywcę, w ciągu najdalej 3 miesięcy od daty załatwienia reklamacji. Po upływie tego terminu, serwis będzie uprawniony do likwidacji towaru bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

Tryb wydania towaru z Serwisu QUANTUM Sp. z o.o.:

 • Przedstawienie oryginału rewersu – w przypadku osobistego dostarczenia towaru do Serwisu.
 • Odesłanie przyjętego do Serwisu towaru na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt Serwisu.
 • Uprawniony z gwarancji, ma prawo do wymiany towaru na nowy lub do korekty faktury w następujących przypadkach:
  • Serwis dokona trzech napraw podstawowych, a towar nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub niemożliwe jest korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym przez producenta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność sprzętu.
  • Serwis uzna, że dokonanie naprawy jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych w pkt 11.1 i 11.2 z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 11.3.

Utrata praw gwarancji. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

 • Zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych sprzedawcy lub producenta;
 • Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione;
 • Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych;
 • Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru;
 • Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania lub konserwacji towaru;
 • Uszkodzeń powstałych podczas transportu do Serwisu;
 • Karta gwarancyjna lub dokument zakupu towaru jest niemożliwy do odczytania.

Postanowienia końcowe.

 • Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (pożar, zalanie, powódź, uszkodzenie elektryczne itp.) oraz wadliwego działania urządzenia spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami lub będących efektem działania wirusów.
 • Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.
 • Nabywca przy odbiorze towaru zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymał kartę gwarancyjną lub czy na towarze zostały umieszczone naklejki gwarancyjne.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane (i ich ewentualne utracenie) znajdujące się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do Serwisu.
 • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577 – 588.